NEWS & ARTICLES

Ivan Rada: Podnikavým lidem se dnes vyplatí založit s.r.o.

ARTICLE BY


"Změna právní úpravy přinesla několik novinek, které dělají podnikání prostřednictvím s.r.o. snazším a efektivnějším," vysvětluje vedoucí partner advokátní kanceláře Rada & Partners Ivan Rada

V čem jsou výhody podnikání prostřednictvím s.r.o. ve srovnání s podnikáním jako fyzická osoba?

Jako první výhodu lze zmínit například snadnou dispozici s podílem, která umožňuje relativně snadno a rychle převést podíl na jiného společníka nebo na třetí osobu. Oproti podnikání fyzické osoby, která odpovídá za dluhy ze svého podnikání v plném rozsahu, je výhodné i to, že společníci ručí za závazky společnosti jen ve velice omezených případech. Společníci a jednatelé společnosti mohou dále – za podmínky, že jednají za podmínek v běžných v obchodním styku -  vstupovat se společností do obchodních vztahů. To znamená, že mohou uzavírat například  nájemní, kupní a jiné smlouvy. Zmínit je třeba i to, že management společnosti může být oddělen od společníků a jednateli tak mohou být zcela jiné osoby než společníci. V souvislosti se změnou právní úpravy navíc došlo k 1. lednu 2014 k zjednodušení procesu zakládání s.r.o., a to zejména s ohledem na snížení minimální výše vkladů a základního kapitálu. Dnes je tedy možné během přibližně tří týdnů od prvního kroku směřujícího k založení s.r.o. disponovat společností zapsanou v obchodním rejstříku, to vše s minimálními náklady.

Jaké kroky je třeba k založení s.r.o. konkrétně podniknout?

Společnost se zakládá zakladatelským právním jednáním, a to buď v případě jediného zakladatele zakladatelskou listinou, nebo (je-li zakladatelů více) společenskou smlouvou. Pro založení s.r.o. je nezbytná forma veřejné listiny, tedy notářského zápisu.

Je možné se při založení s.r.o. nechat zastoupit?

Pokud by chtěli být zakladatelé při založení s.r.o. zastoupeni, by bylo třeba vystavit plnou moc. Podle paragrafu 441 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, by ale plná moc musela být udělena v téže formě, jaká je vyžadována pro samotné právní jednání, tedy ve formě notářského zápisu.

Přestože se prosazuje názor, že účelem úpravy obsažené v § 441 odst. 2 OZ je pouze ověřit identitu osoby, která plnou moc uděluje, a tento účel je zajištěn již úředním ověřením podpisu na plné moci, požadují notáři zpravidla i nadále plnou moc ve formě notářského zápisu. V praxi bude tedy pro založení společnosti nezbytná osobní účast zakladatelů.


Co všechno má obsahovat společenská smlouva nebo zakladatelská listina?

Společenská smlouva (pro zakladatelskou listinu platí stejné požadavky jako pro společenskou smlouvu) musí po celou dobu existence společnosti obsahovat obchodní firmu společnosti, její sídlo, předmět podnikání nebo činnosti, určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, výši vkladu každého společníka připadající na podíl, výši základního kapitálu, počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

Při založení společnosti musí společenská smlouva obsahovat i údaje týkající se osob prvních jednatelů, určení správce vkladu, určení vkladové povinnosti zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění a bude-li poskytován nepeněžitý vklad, jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu. Tyto údaje pak lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze společenské smlouvy vypustit.

Jak se podává návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku a co je třeba k němu přiložit?

 

Podat návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku musejí všichni jednatelé, v případě zastoupení je nutná plná moc od všech jednatelů společnosti, jejichž podpisy musí být úředně ověřeny. Návrh se podává na předepsaném formuláři. K návrhu je třeba připojit notářský zápis prokazující založení společnosti, prohlášení správce vkladu o splacení (části) vkladů, potvrzení banky o výši zůstatku na účtu, souhlas s umístěním sídla, čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky pro výkon funkce jednatele, souhlas jednatelů a společníků se zápisem do obchodního rejstříku opatřený úředně ověřeným podpisem, oprávnění k podnikatelské činnosti, není-li zjistitelné z informačního systému veřejné správy, je-li společníkem fyzická osoba, je třeba doložit souhlas manžela o tom, že souhlasí s použitím prostředku ve společném jmění manželů jako vkladu do společnosti, případně prohlášení o tom, že jde o majetek z odděleného jmění. Souhlas není zapotřebí v případě minimálních vkladů.

 

K návrhu je dále nutné doložit, že společnosti vznikne nejpozději dnem zápisu živnostenské nebo jiné oprávnění k činnosti, která má být jako předmět činnosti nebo podnikání do obchodního rejstříku zapsána, je-li takové oprávnění zákonem vyžadováno. Této povinnosti je ale navrhovatel zproštěn, je-li tato skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem (není tedy třeba předkládat např. výpisy z živnostenského rejstříku).

Je-li vše splněno, je společnost automaticky zapsána do rejstříku, nebo je třeba učinit ještě něco?

Rejstříkový soud provede zápis do obchodního rejstříku bez toho, že by o tom vydával rozhodnutí; jde tedy o tzv. přímý zápis.

Jak dlouho to vše trvá a kolik to stojí?

Výše odměny notáře za sepsání notářského zápisu je závislá na výši základního kapitálu společnosti. Minimální výše odměny je 4.000,- Kč + DPH. Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku činí 6.000,- Kč. Správní poplatek za ohlášení živnosti (bez ohledu na počet ohlášených živností) 1.000,- Kč. Vedle toho je třeba počítat s dalšími náklady na zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu, odměnu advokáta za právní služby poskytnuté v souvislosti se založením společnosti (příprava souvisejících dokladů, zastoupení v řízení před živnostenským úřadem a obchodním rejstříkem) a náklady na pořízení ověřených kopií a ověření podpisů. Náklady spojené se založením společnosti tak lze odhadnout na ca 30.000,- až 35.000,- Kč a časovou náročnost na asi tři týdny.

JUDr. Ivan Rada, Ph.D., absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2001 samostatný advokát je vedoucím partnerem advokátní kanceláře Rada & Partner. Během své praxe spolupracoval s předními českými a mezinárodními kancelářemi a specializuje se na oblast obchodního a zejména korporátního práva. Od roku 2005 do roku 2012 působil jako lektor na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.Galerie